Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

charminggirl
charminggirl
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viapoppyseed poppyseed
charminggirl
3387 095b 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaweakness weakness
charminggirl
9260 e8c5
Reposted fromczajnikq czajnikq viasatyra satyra
charminggirl
1930 2e11 500
Reposted fromdjahnee djahnee viagabunia gabunia
charminggirl
charminggirl
1263 1d9f 500
charminggirl
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viayourheartbeat yourheartbeat
charminggirl
6746 66f5
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
charminggirl

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamyyworld myyworld
charminggirl
4392 b68d 500
charminggirl
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viaaskman askman

June 13 2017

2946 9de3 500
Reposted fromamatore amatore viablubra blubra
charminggirl
Reposted fromoll oll viablubra blubra
charminggirl
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
charminggirl
Pewne rzeczy nigdy nie umierają; one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają .
— Santa Montefiore
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
charminggirl
1367 21e8
Reposted fromelchupacabra elchupacabra vianosiemka nosiemka
charminggirl
7852 1188
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianosiemka nosiemka
charminggirl
6966 4afd
Reposted fromkarahippie karahippie vianosiemka nosiemka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl