Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

charminggirl
1603 5b2d
Reposted fromweightless weightless viastoryofmylife storyofmylife
charminggirl
9790 844a
charminggirl
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viaSkydelan Skydelan
charminggirl
Proponuję herbatę, a tak poważnie na pieska.
— 😈
Reposted fromorchis orchis viaSkydelan Skydelan
charminggirl
1750 4c1b
Reposted fromfriends friends viaSkydelan Skydelan
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viafalkaa falkaa
charminggirl
Zamykam serce i wydaje mi się, że przez to jestem bezpieczniejsza.
— Regina Brett – Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym
Reposted fromnyaako nyaako viadobby dobby
charminggirl
8595 38e0 500
Reposted fromumorusana umorusana viaolakocie olakocie
charminggirl
charminggirl
3479 9255
9162 b623 500

- Piotr Tokarz 

charminggirl
6842 52d0 500
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viaschulz23 schulz23

October 19 2017

5969 e13f 500
Reposted fromursulaundressed ursulaundressed viaoutline outline
charminggirl
3288 2491
Reposted frommyname myname viaoutline outline
charminggirl

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viathatwasntadream thatwasntadream
charminggirl

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan viadobby dobby
charminggirl
Reposted fromiminlove iminlove viadobby dobby
2496 2c99 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadobby dobby
charminggirl
6411 100a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viavampielle vampielle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl